کشور های مقصد

مزیت های مشاوره با ما

مجوز رسمی کانادا

وکلای برجسته

+13 سال سابقه

مشاوره حرفه ای

برنامه های مهاجرتی

پاسپورت دوم و سرمایه گذاری

گرین کارت برای افراد شناخته شده

پذیرش تحصیلی

اسپانسرشیپ والدین

ویزای توریستی

استارتاپ

اسپانسرشیپ همسر

اکسپرس اینتری

خویش کارفرمایی

گرین کارت از طریق سرمایه گذاری

برنامه ی استانی بریتیش کلمبیا

پیشنهاد کار

خود اشتغالی

شهروندی/ تابعیت

اقامت دائم

اجازه کار